ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποστολή1. Ο Πρόεδρος αναθέτει στον Επίτροπο τα καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

  • Υποβάλλει εισηγήσεις σε Υπουργεία, για θέματα σχετικά με το περιβάλλον και με την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής και νομοθεσίας, είτε κατά παράκληση Υπουργείου είτε αυτοβούλως.

  • Υποβάλλει απόψεις σε σχέση με σημαντικές προτάσεις για την τροποποίηση σχετικών νόμων ή για την έγκριση νέων νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, ή παρέχει συμβουλές στο Υπουργικό Συμβούλιο και/ή σε οποιονδήποτε Υπουργό για θέματα της αρμοδιότητας του και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ή την ολομέλεια της Βουλής, όταν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής ή της Βουλής, κληθεί να το πράξει.

  • Παρακολουθεί και συλλέγει στοιχεία, ετοιμάζει εκθέσεις και στατιστικές, καταγράφει την ετήσια περιβαλλοντική κατάσταση και υποβάλλει Ετήσια Έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο με τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της για την Περιβαλλοντική πολιτική του Κράτους.

  • Δύναται να αναθέτει την ετοιμασία επιστημονικών εκθέσεων σε ειδικούς ή/και Επιστημονικές Επιτροπές.

  • Σε ειδικές περιπτώσεις λόγω σοβαρότητας επιπτώσεων ή κατάφορων παραβιάσεων διεξάγει επιθεωρήσεις, διερεύνηση καταγγελιών και προώθηση λύσεων ή παρέχει οδηγίες (μέσω του Υπουργού) στην αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου για διεξαγωγή έρευνας και υποβολή έκθεσης προς τον Επίτροπο.

  • Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο δειγματοληπτικά, ο Επίτροπος, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής συγκεκριμένης καταγγελίας, δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση από την αρμόδια Αρχή, απόφασης ή άδειας για έργα που αφορούν το Περιβάλλον ή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Επιτρόπου, για υποβολή Έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

  • 0 Επίτροπος, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλες υπηρεσίες ή φορείς, μεριμνά για την οργάνωση και προσφορά επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων μαθητών ή φοιτητών και την έκδοση κατάλληλου υλικού για την ενημέρωση του κοινού ή την επιμόρφωση ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις ή εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον κρατικό ή ιδιωτικό τομέα, σε οποιαδήποτε θέματα αφορούν το περιβάλλον.

  • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Πρόεδρο.


2. Ο διορισμός του Επιτρόπου Περιβάλλοντος αρχίζει από 13 Μαρτίου 2013 και θα εξακολουθήσει μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου ή μέχρι να τερματιστεί από τον Πρόεδρο. Ο τερματισμός του διορισμού μπορεί να γίνει χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και χωρίς την παροχή οποιουδήποτε λόγου.

_______________________________________________
© 2013 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Επίτροπος Περιβάλλοντος